regulamin parku

 1. Pole do minigolfa przeznaczone jest dla dzieci od 3 lat.
 2. Dzieci do 12 roku życia muszą znajdować się pod opieką dorosłych.
 3. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na obiekcie odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 4. Z urządzeń znajdujących się na terenie parku oraz pola do minigolfa należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Wszelkie uszkodzenia pola do minigolfa i jego urządzeń należy zgłaszać do obsługi obiektu.
 6. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
 7. Na terenie pola do minigolfa obowiązuje zakaz:
  • niszczenia urządzeń,
  • wprowadzania psów i innych zwierząt,
  • palenia wyrobów tytoniowych,
  • spożywania napojów alkoholowych,
  • przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • zaśmiecania terenu.
 8. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu.
 9. Za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania regulaminu właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.